Banners

ADSense_05

ADSense_02

Opći uvjeti za agencije

Cijene oglasnog prostora obračunavaju se po formuli:
osnovna cijena + nadoplate – popusti – agencijska provizija + PDV.

NARUDŽBA
Oglasi se objavljuju na temelju narudžbe u pisanom obliku najmanje 20 dana prije izlaska mjesečnika, dostava materijala najkasnije 10  dana prije izlaska.

Naružba se otkazuje najmanje 15 dana prije izlaska. Za otkazivanje nakon navedenog roka obračunavamo 20% od cijene objave.

Oglašivačka agencija odnosno klijent je odgovoran za sadržaj oglasa ili objave (istinitost podataka, korištenje autorskih i drugih prava).

PLAćANJE
Oglašivačka agencija se obvezuje platiti račun u roku od 30 dana nakon objave oglasa.
Na zakašnjelo plaćanje obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Popust za avansno plaćanje (datum plaćanja do 10 dana prije objave oglasa) iznosi 5%.

Na zakasnjelo plaćanje zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

REKLAMACIJE
Reklamacije se primaju u roku od 8 dana od objave oglasa isključivo u pisanom obliku.

POPUSTI
Oglašivačkim agencijama odobrava se provizija od 10%.

S oglašivačkim agencijama koje planiraju godišnje oglašavanje u minimalnom iznosu od 50.000 kuna neto sklapa se godišnji ugovor o poslovnoj suradnji sukladno skali količinskih popusta.


Neto godišnja realizacija                                 Količinski popust
  20.000 –  49.999                                                           2%
  50.000 -   69.999                                                           4%
  70.000 -   89.999                                                           6%
  90.000 - 109.999                                                           8%
110.000   i više                                                               10%

Ako oglašivačka agencija ne izvrši narudžbu objave oglasa ukupne količine prema ugovoru ista gubi pravo na popuste ostvarene temeljem te količine. Izdavač će u tom slučaju obračunati razliku i ispostaviti račun za povrat nepripadajućeg popusta.

S oglašivačkim agencijama koje u godišnjem ugovoru najave realizaciju klijenata veću od 150.000 kuna sklapa se ekskluzivan ugovor.

U Osijeku 5. 11. 2008.

ADSense_04

poduzetnik.com.hr