ADSense_02


AZRA- Agencija za razvoj varaždinske županije


Srijeda, 20 Listopad 2010

*Zadatak je Agencije da bude i glavni promotor i nositelje perspektivnih projekata *Uz takav tim je lako raditi jer se želi dokazati i svi su spremni preuzeti odgovornost*

azra_srpanj_10.jpg28-godišnji Josip Borak, član Uprave, radi u Agenciji za razvoj Varaždinske županije više od četiri godine. Kroz rad u Agenciji stekao je iskustvo u provedbi Regionalnog operativnog programa, pisanju projekata, strateškom planiranju, regionalnom i ruralnom razvoju te marketingu. „Iako je moj svakodnevni rad vrlo dinamičan i raznolik, najdraže mi je upravo pisanje projekta iz razloga jer ...

zahtjeva specifična znanja i vještine. Naravno, AZRA nije jedna osoba. AZRA je tim mladih i sposobnih ljudi koji se žele dokazati i koji su spremni preuzeti odgovornost na sebe. Uz takav tim lako je raditi. Suradnja AZRA-e sa čelnim ljudima Varaždinske županije je na vrlo visokom nivou i pravo je zvoljstvo sudjelovati u razvoju svoje županije. Osobno, u budućnosti se želim posvetiti izradi projekata koji će se sufinancirati iz strukturnih i kohezijskih fondova, a koji će se izraðivati na NUTS II nivou“.

AZRA potiče brojne projekte, inicijative i strategije. Tko može koristiti usluge Agencije i na koji način im ona pomaže? Što je bio osnovni cilj osnivanja AZRE?
predstavljamo_srpanj_10_-_zgrada_upanije.jpgAgencija za razvoj Varaždinske županije, AZRA d.o.o županijska je tvrtka koja je osnovana 1. kolovoza 2005. g. i djeluje u javnom interesu. Osnovni cilj Agencije je priprema i provoðenje strateškog plana razvoja Županije te unapreðivanje i koordiniranje postojećih razvojnih aktivnosti, te u skladu s potrebama varaždinske regije, općim nacionalnim potrebama i zahtjevima Europske unije planirati razvojnu budućnost. Zadatak je Agencije da bude i glavni promotor i nositelje perspektivnih projekata kako bi se omogućilo stvaranje mehanizama za upravljanjem razvojem.
Pored sektorske podjele dionika regionalnog i lokalnog razvoja, partnere Agencije možemo tražiti i u:
- jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
- nevladinim organizacijama,
- poduzećima,
- obrazovnim institucijama,
- gospodarskim i obrtničkim komorama,
- potpornim institucijama za poduzetnike,
- razvojnim agencijama,
- ambasadama,
- zdravstvenim institucijama,
- Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,
- turističkim agencijama,
- proizvoðačima poljoprivrednih proizvoda i
- svim ostalim zainteresiranim pojedincima i tvrtkama.

Kako ste se organizirali da učinkovito pružite usluge poslovnim subjektima?
AZRA zapošljava 25 djelatnika najvećim dijelom visoke i više stručne spreme od kojih dvoje radi u Uredu hrvatskih regija u Bruxellesu dok su ostali rasporeðeni na slijedeće poslove iz djelokruga rada AZRA–e: Ured za gospodarenje energijom, priprema i implementacija projekata od važnosti za Županiju, strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata, edukacija, savjetovanje te administrativni poslovi. Organizacijski, AZRA je podijeljena na dvije funkcijske cjeline: Izrada i upravljanje projektima te Regionalni razvoj, računovodstvo i informatika.

                                                        Projekti sufinancirani iz fondova EU
Od početka svog rada do dana, AZRA je sudjelovala u provoðenju ili još uvijek provodi projekte sufinancirane iz azra_tabela.jpgrazličitih fondova EU programa Zajednice, bilateralnih programa pomoći, nacionalnih programa te ostalih meðunarodnih programa. U tabeli je vidljivo koliko projekata se sufinancira iz pojedinog programa.
Treba spomenuti i projekt Okrupnjavanja zemljišta u Hrvatskoj, čiji je cilj bio podržati razvoj hrvatske politike okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta te pridonijeti održivom razvoju ruralnih područja. Projekt je financiran od strane Švedske agencije za meðunarodni razvoj, Varaždinske županije, Općine Vidovec i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka. Vrijednost projekta bila je 1.690.554,00 kuna. Budući da je projekt polučio dobre rezultate na našem području, Varaždinska županija je nastavila s implementacijom istog putem AZRA-e.Isto tako, trenutno se u evaluaciji nalazi šest projekata u čijoj je izradi sudjelovala AZRA, a koji su prijavljeni za sufinanciranje iz različitih EU fondova. Rezultate tih evaluacija očekujemo najkasnije do rujna 2010. godine. Projektni odjel AZRA-e ove godine do kraja 6 mjeseca izradio 14 projektnih prijedloga. Svi ti projekti će biti prijavljeni za sufinanciranje iz različitih EU fondova.

Agencija je 2007. g. pokrenula osnivanje Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu. Koga zastupa Ured i koje su prednosti korištenja usluga Ureda?
Ured hrvatskih regija u Bruxellesu jedinstven je po broju zastupljenih partnera. Ured zastupa interese osam hrvatskih županija; Varaždinske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Dubrovačko-neretvanske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Meðimurske te Primorsko-goranske; osam gradova: Bjelovara, čazme, Delnica, Garešnice, Koprivnice, Kutine i Rijeke te triju razvojnih agencija; Agencije za razvoj Varaždinske županije, Zagorske razvojne agencije iz Krapine i VIRA-e – razvojne agencije iz Višnjana koja zastupa općine Višnjan, Tinjan i Bale.
predstavljamo_srpanj_10_azra_1.jpgUred gradovima pomaže u zastupanjima prema institucijama značajnim za regionalni razvoj, informiranju o značajnim projektima i dogaðajima, a omogućuje i edukaciju javnih službenika i ostalih dionika koji utječu na razvoj regije.
Prednost Ureda je i izravan kontakt s partnerima tijekom cijele godine, organiziranje sastanaka za predstavnike regija partnera u Bruxellesu kao i pomoć partnerima u pripremi projekata i pronalasku projektnih partnera, suradnja s drugim regijama u multiregionalnoj zgradi u kojoj je smješten Ured, te otvaranje vrata prema institucijama do kojih je gotovo nemoguće doći.
Zahvaljujući angažmanu Ureda u Bruxellesu u Varaždinsku je županiju došlo više od pet milijuna kuna. Radi se o projektima vezanim uz Centar izvrsnosti za informatičke tehnologije, razvoj ruralnog turizma u Varaždinskoj županiji, posebice u općini Bednja, te projekt REDEM koji se odnosi na proizvodnju energije iz stajskog gnojiva.

Jedna od aktivnosti je educiranje korisnika usluga Agencije putem seminara, radionica, … Koje i koliko ste važnijih radionica, seminara održali prošle i ove godine?
Tijekom 2009. godine u organizaciji AZRA - e održano je 11 seminara na kojima je sudjelovalo 200 poduzetnika, predstavnika razvojnih agencija te ostalih institucija.
Neki od seminara koji su održani prošle godine su:
- “Kako rastu mala poduzeća” - seminar je bio namijenjen poduzetnicima iz Varaždinske županije i šire regije kako bi stekli znanja o organizaciji tvrtke, predstavljanju, komunikaciji s partnerima, bankama i investitorima. Seminaru je prisustvovalo 14 polaznika.
predstavljamo_srpanj_10_azra.jpg- „Financije i kontroling za nefinancijaše“ – seminar je bio namijenjen svim poduzetničkim skupinama kako bi se upoznali s osnovama iz financija i računovodstva. Seminaru je prisustvovalo 11 polaznika.
- „Project Cycle Management“ - edukacija nastavnika varaždinskih srednjih i osnovnih škola o pripremanju projekata. Na edukaciji je prisustvovalo 29 nastavnika.
- „Poslovanje u krizi“ - seminar je bio namijenjen poduzetnicima, potpornim institucijama i jedinicama lokalne samouprave kako bi se objasnio pojam krize, pokazalo kako u krizi prepoznati prilike i kako iskoristiti krizu kao "vjetar u leða“, koje troškove u krizi treba smanjivati, koje je korake potrebno poduzeti za restrukturiranje poduzeća i izlazak iz krize, kako poboljšati novčane tokove, može li se i u krizi poslovati s dobiti, koje su vještine i alati voðe posebno važne u krizi te kako motivirati zaposlenike i uspješno upravljati ljudskim resursima u vrijeme krize. Seminaru je prisustvovalo 8 polaznika.
- „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“  - trodnevna radionica koja se održala od 23. do 25. svibnja u Varaždinu. Na radionici je sudjelovalo preko 40 sudionika. Radionicu je držalo 23 predavača koji su obradili 19 tema. Treći dan, polaznicima je organizirano studijsko putovanje na kojem su se upoznali s primjerima dobre prakse iz područja ruralnog turizma Varaždinske županije. Svi polaznici su uspješno završili seminar i primili diplome.
- „Konflikt menadžment“ – je seminar koji je dao odgovore na vrlo česte i sveprisutne situacije konflikta. Cilj je bio sagledati ovaj problem u kontekstu privatnog sektora, a kroz trening sesije bili su ponuðeni odgovori i metode rješenja konflikta. Na seminaru je sudjelovalo 8 polaznika.
- „Novi poduzetnički pothvat – strateško planiranje“ – seminar je bio namijenjen poduzetnicima iz Varaždinske županije i šire regije, a kombinacijom teorije i prakse sudionici su se upoznali s procesom, osnovnim alatima i tehnikama strateškog planiranja. Na seminaru je sudjelovalo 12 polaznika.

                                                         Temelji za zajedničku budućnost
Cjelokupno okruženje u kojem poslujemo, odnosno neprilike u njemu, shvatili smo kao izazov na koji primjereno odgovaramo. Osnovna usluga po kojoj je Agencija prepoznatljiva na tržištu je svakako izrada raznovrsnih projekata na čemu ćemo i dalje bazirati vlastiti rast i razvoj.
Provoðenje strategije regionalnog razvoja, pomoć tijelima Varaždinske županije, jedinicama lokalne uprave i samouprave, poduzetnicima i posredno, svim stanovnicima ove regije, naša je nit vodilje u svakodnevnom poslovanju.
Proboj na tržišta susjednih država te širenje palete proizvoda i usluga koje nudimo svim dionicima temelj su na kojemu ćemo graditi zajedničku budućnost.

Koje su najčešće pogreške i problemi poduzetnika koji vam se obraćaju i žele koristiti vaše usluge (nacionalna ili europska sredstva)?
Tijekom implementacije projekata uočili smo da imamo prilično velike izazove što se tiče javne nabave, pošto se javna nabava mora provoditi prema pravilima PRAG-a (eng. Practical Guide to Contracting Procedures for EC azra_lan_uprave_srpanj_10.jpgExternal Actions). Budući da naši poduzetnici nisu upoznati s pravilima i procedurama koje se moraju poštivati, imali smo dosta problema sa dobivanjem ispravne natječajne dokumentacije. To smo riješili organiziranjem različitih sastanaka s potencijalnim ponuditeljima tijekom procesa javne nabave tijekom kojih smo im dali vrlo detaljan uputstva na koji način pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju. Isto tako, tijekom objavljivanja natječajne dokumentacije, pripremili smo i detaljna uputstva za prijavitelje na hrvatskom i engleskom jeziku koja su ih vodila korak po korak kroz ispunjavanje natječajne dokumentacije.
Drugi izazov sa kojim smo se susreli jest procedura osloboðenja od PDV-a. Obzirom da su projekti koji se financiraju iz različitih EU fondova osloboðenih plaćanja PDV-a i carine, poduzetnici su nam ponekad odbijali ispostavljati račune i izostavljati PDV iz različitih razloga (neinformiranosti, problemi u programskim rješenjima koji nisu dozvoljavali nultu stopu PDV-a za odreðenu robu ili čak pogrešni naputci iz porezne uprave koja nije bila upoznata sa procedurom oslobaðanja od PDV-a). Taj dio bi se morao riješiti povećanjem svijesti privatnog sektora o procedurama oslobaðanja plaćanja PDV-a i carine kao i kroz bolje informiranje zaposlenika porezne uprave vezano uz te projekte.

Kontakt:
Telefon: 042/422 200
Fax: 042/390 571
Mobitel: 098/527 955
www.azra.hr

Osjećaju li se posljedice krize u razvoju novih projekata? Jeste li uspjeli stvoriti uvjete za privlačenje ulagača - investitora?
Da, osjećaju se posljedice krize. Prvo je to što su se smanjenjem kreditnog potencijala banaka usporile investicije u regiji. Gospodarstvenici su postali skeptični što se tiče ulaganja te razvoja ljudskih potencijala. Kao posljedicu imamo slab odaziv na seminare koje AZRA nudi gospodarstvenicima (tu se najprije štedi). Trenutno je situacija teška te se otvara malo natječaja. Takoðer, postoji i problem sufinanciranja projekata jer nikada ne dobijete 100% sredstava za realizaciju.

V. Mihajlović,   srpanj-kolovoz 2010.

ADSense_04