ADSense_02


Pravilnik o radu – peti dio


Utorak, 26 Svibanj 2009

Pravilnik sadrži 17 poglavlja i to: I. Osnovna tumačenja, II. Zasnivanje radnog odnosa, III. Zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika, IV. Probni rad, V. Obrazovanje i osposobljavanje za rad, VI. Radno vrijeme, VII. Odmori i dopusti, VIII. Plaće i naknade, IX. Prestanak Ugovora o radu, X. Ostvarivanje prava i obveza iz radnih odnosa, XI. Izumi i tehnička unapreðenja, XII. Zabrana takmičenja radnika s poslodavcem, XIII. Naknada štete, XIV. Poslovna tajna, XV. Organizacija rada u društvu, XVI. Zaštita dostojanstva radnika, XVII. Završne odredbe.

U ovom nastavku objavljujemo slijedeća poglavlja:  IX. Prestanak Ugovora o radu i X. Ostvarivanje prava i obveza iz radnih odnosa

 

IX.   PRESTANAK UGOVORA O RADU

Način prestanka ugovora o radu

članak 74.
Ugovor o radu prestaje:
- smrću radnika
- istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odreðeno vrijeme,
- kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja,
- dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog nesposobnosti za rad,
- sporazumom radnika i poslodavca,
- otkazom,
- odlukom nadležnog suda.


Sporazum o prestanku ugovora o radu

članak 75.
Sporazum o prestanku ugovora o radu zaključuje se u pismenom obliku po prijedlogu poslodavca ili radnika, a obavezno sadrži podatke o strankama i datum prestanka ugovora o radu.

Otkaz ugovora o radu

članak 76.
Ugovor o radu mogu otkazati poslodavac i radnika.

Redoviti otkaz poslodavca

članak 77.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz zakonom propisani ili ugovoreni otazni rok, ako za to ima opravdani razlog kao npr.:
- ako prestane potreba za obavljanje odreðenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz),
- ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog odreðenih trajnih  osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz) ili
-    ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika).
Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti radnika na nekim drugim poslovima.
Pri odlučivanju o poslovno i osobno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika.
Poslovno ili osobno uvjetovani otkaz dopušen je samo ako poslodavac ne može obrazovati ili osposobiti radnika za rad na nekim drugim poslovima, odnosno ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da obrazuje ili osposobi radnika za rad na nekim drugim poslovima.

članak 78.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu ako radnik ne obavlja poslove i radne zadatke prema uputama poslodavca sukladno pravilima struke i s odgovornošću, odnosno na drugi način ne izvršava radne obveze, te ukoliko doðe do osobito teške povrede radne obveze uglavljene člankom 79. Pravilnika.
Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obveze iz radnog odnosa i upozoriti ga da će dobiti otkaz ugovora o radu u slučaju nastanka kršenja radnih obveza iz članka 79. Pravilnika, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.
Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem ili radom radnika poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini, i savjetovati se o namjeravanoj odluci davanja otkaza s Radničkim vijećem ukoliko je ono ustrojeno pri poslodavcu.

Izvanredni otkaz

članak 79.
Smatra se da radnik osobito teško krši obveze iz radnog odnosa naročito u sljedećim slučajevima:
-davanje netočnih podataka, a koji su od bitnog utjecaja za donošenje odluka Uprave,
-odbijanje odnosno neizvršavanje radnog naloga,
-zlouporaba korištenja bolovanja,
-neopravdanog zakašnjenja, napuštanja posla tijekom radnog vremena, ili prije isteka radnog vremena tri puta u tijeku jednog mjeseca,
-odbijanje izvršenja rada dužeg od punog radnog vremena - prekovremeni rad, odnosno rada u preraspodjeli radnog vremena, kada priroda posla, organizacija rada, poštivanje ugovorenih rokova ili izuzetne okolnosti to zahtijevaju,
-neobavljanje odnosno neredovito ili nepravovremeno obavljanje poslova odnosno radnih zadataka,
-otuðivanje alata, materijala ili drugih sredstava poslodavca,
-neovlašteno raspolaganje sredstvima poslodavca i  nezakonite radnje,
-zloupotreba položaja ili prekoračenje datog ovlaštenja,
-raspirivanje rasne, vjerske ili nacionalne netrpeljivosti,
-falsificiranje dokumentacije, zapisnika, te odluka tijela upravljanja ili poslovodstva,
-povreda poslovne ili druge zakonom ili općim aktom utvrðene tajne,
-težih povreda propisa o osiguranju od opasnosti požara, eksplozije ili drugih elementarnih nepogoda, uslijed  čega su nastupile štetne posljedice,
-nepoduzimanje ili poduzimanje nedovoljnih mjera zaštite na radu zbog čega je došlo do povrede radnika,
-nepoduzimanje radnji koje je dužan poduzeti poslovodno tijelo ili radnik s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u okviru svojih ovlaštenja,
-dolazak na rad u alkoholiziranom stanju ili uzimanje alkohola ili narkotičnog sredstva za vrijeme rada, odnosno ako se odbije podvrći kontroli  alkoholiziranosti,
-neopravdanog izostanka s posla tri dana uzastopno ili pet radnih dana u tijeku kalendarske godine,
-teže povrede radne obveze uslijed kojeg je nastupila smrt ili oštećenje zdravlja druge osobe,
-povrede radne obveze koja istovremeno predstavlja i  kazneno djelo,
-protupravno pribavljanje imovinske koristi ili povlastica i drugih pogodnosti u vezi s radom,
-prouzrokovanje materijalne štete u visini većoj od jedne  prosječne netto plaće ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi nastanku štete namjerno ili iz krajnje nepažnje,
-izazivanje nereda ili tuče na radu ili na drugom mjestu  povezanom sa radom,
-ukoliko se zapisnikom o inventuri utvrdi manjak ili višak robe u pojedinim prodajnim mjestima, skladištima ili drugim radnim mjestima,
-povreda dostojanstva radnika, 
-svih drugih povreda radne obveze kojima se uzrokuje poremećaj odnosa u obavljanju poslova, onemogućava ili otežava rad drugih radnika, odnosno kojima se na drugi način izaziva poremećaj u procesu rada, kao i u slučaju svih drugih povreda radnih obveza kojima se narušava ugled poslodavca.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za izvanredni otkaz radnik u slučaju ostvarenja osobito teških povreda radnih obveza uglavljene predhodnim stavkom ovog članka.

članak 80.
Poslodavac i radnik imaju mogućnost otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog roka (izvanredni otkaz) ako zbog osobito teških povreda obveza iz radnog odnosa ili zbog neke važne činjenice nastavak radnog odnosa nije moguć.
Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.
Poslodavac ima pravo od radnika koji je kriv za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza.
Prije izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem ili radom radnika, poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Oblik otkaza

članak 81.
Otkaz mora imati pisani oblik.
Poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz.
Otkaz se dostavlja osobi kojoj se otkazuje.

Otkazni rok

članak 82.
Otkazni rok počinje teći od dana dostave, odnosno od dana odbijanja preuzimanja pismenog otpravka.
U slučaju redovitog otkaza ako ugovor o radu otkazuje poslodavac otkazni rok utvrðuje se sukladno članku 120. Zakona o radu.
U slučaju da radnik ne ispuni obvezu rada za vrijeme otkaznog roka dužan je platiti poslodavcu pet prosječnih plaća ostvarenih kod poslodavca u mjesecu koji prethodi davanju otkaza.
Ocjenu o potrebi zadržavanja radnika u razdoblju otkaznog roka donosi Uprava poslodavca na prijedlog rukovoditelja radnika.
Ako ugovor o radu otkazuje radnik otkazni rok je 30 dana.

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

članak  83.
Poslodavac može otkazati ugovor i istovremeno predložiti radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.
U slučaju da radnik ne prihvati ponudu za sklapanje ugovora pod izmijenjenim uvjetima primjenjuju se odredbe ovog pravilnika koji se odnose na otkaz ugovora o radu.

članak 84.
Sve odluke vezane za zasnivanje radnog odnosa, odnosno sklapanje ugovora o radu, te odluke o prestanku radnog odnosa odnosno o otkazu Ugovora o radu radnika kod poslodavca donosi Uprava - direktor poslodavca.
Program zbrinjavanja viška radnika i u svezi stim sve potrebne odluke donosi Uprava -direktor poslodavca.

 

X.  OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNIH   ODNOSA

članak 85.
Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeðeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtjevati od poslodavca zaštitu toga prava, ako dužina roka nije drugačije utvrðena za pojedine slučajeve ovim pravilnikom ili drugim aktom poslodavca.
Ako poslodavac u roku od 15 dana od dana prijama zahtjeva za zaštitu prava radnika ne udovolji tom zahtjevu, a odluka postane konačna u društvu radnik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu tog prava pred nadležnim sudom.
Zaštitu povrijeðenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtjevati radnik koji prethodno nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovog članka.

članak 86.
Sve odluke u svezi s ostvarivanjem prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom donosi Uprava poslodavca ili osoba koju ona pisano ovlasti, ako drugačije nije utvrðeno zakonom ili  drugim općim aktima poslodavca.

članak 87.
Otkaz ugovora o radu i sve druge dluke kojima se odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa moraju se dostaviti radniku.
Dostava se obavlja na radnom mjestu uz potpis radnika na kopiji akta koji se dostavlja. Dostava se može obaviti i poštom i to preporučenom pošiljkom uz povratnicu ili drugom dostavnom službom.
Na kopiji odluke koja se dostavlja odnosno na povratnici radnik, pored vlastoručnog potpisa naznačuje i datum primitka.
Ako radnik odbije primitak odluke ili otkaza na radnom mjestu osoba koja dostavlja ostavit će otkaz ili odluku na radnom mjestu radnika, a na kopiju će zabilježiti uz svoj potpis razlog odbijanja, mjesto gdje je otkaz ili odluka ostavljena i datum pokušaja dostave te će istog dana kopiju odluke ili otkaza postaviti na oglasnu ploču s naznakom datuma kada će se smatrati da je dostava valjano izvršena.
Ako se otkaz ili odluka radniku ne može dostaviti na radnom mjestu, zbog njegove odsutnosti s rada, dostavljanje će se izvršiti preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu stanovanja koju je radnik zadnju prijavio poslodavcu ili putem druge dostavne službe.
Dostava se smatra urednom ako je primitak pošiljke svojim potpisom potvrdio radnik ili odrasli član njegova kućanstva.    

članak 88.
U slučaju odbijanja prijema dostave odnosno nemogućnosti dostave zbog nepravodobne dojave promjene adrese stanovanja od strane radnika, otkaz/odluka će se objaviti na oglasnoj ploči poslodaca, a dostava će se smatrati urednom protekom roka od 3 (tri) dana od objave na oglasnoj ploči.   

Pritužbe na odnos prema radniku

članak 89.
Nezavisno od postupka za zaštitu prava utvrðenog ovim Pravilnikom radnik koji smatra da je prema njemu nepravedno postupljeno od strane nadreðenog radnika, suradnika ili člana poslovodstva, može se na postupanje prema njemu žaliti nadreðenom radniku ili Upravi poslodavca, a može se obratiti za posredovanje i Radničkom vijeću, ukoliko je ono osnovano.

Sudjelovanje radnika u odlučivanju

članak 90.
Radnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima putem Radničkog vijeća na način i prema postupku utvrðenom Zakonom o radu.
Poslodavac će Radničkom vijeću, ukoliko se on konstituira, osigurati potreban prostor i druge uvjete za rad, a sporazumom izmeðu poslodavca i Radničkog vijeća pobliže će se urediti uvjeti za rad toga vijeća.

                                                                                                             Nastavak u slijedećem tekstu

Priredio: D. Z. dipl.iur.  travanj 2009.

 

ADSense_04