ADSense_02


Poslodavac mora znati kakvog radnika želi


Srijeda, 14 Listopad 2009

*Kako poslodavac može doći u kontakt s potencijalnim radnikom – kandidatom za posao? *Odluka o zapošljavanju radnika ovisi o postavljenim pitanjima i odgovorima radnika*

radnopravni_srpanj-kolovoz.jpgNačini odabira prikladnih radnika
Kada govorimo o načinima odabira prikladnih radnika u širem smislu, prvenstveno mislimo na načine na koje poslodavac uopće može oglasiti potrebu zapošljavanja odnosno doći u kontakt s potencijalnim radnikom - kandidatom za posao. S tim u vezi, u današnje vrijeme postoje vrlo raširene mogućnosti oglašavanja potrebe za radnikom bilo putem medija, strukovnih udruga, interneta (raznih portala ...

specijaliziranih za oglašavanje potrebe za radnicima odnosno zapošljavanje) i sl. Neovisno o navedenom, posebno kod malih poslodavaca i dalje je prisutan (a često i najrašireniji) modus zapošljavanja radnika temeljem preporuke kolega, prijatelja, suradnika i sl. u kojem slučaju poslodavac (ovisno o kredibilitetu osobe koja daje preporuku) dobiva odreðena jamstva u pogledu radnika. Takoðer je vrlo često navedeno pitanje (postupak oglašavanja potrebe za radnim mjestom) regulirano i internim propisima samog poslodavca odnosno posebnim zakonima. Takav slučaj nalazimo primjerice u Zakonu o državnim službenicima ("Narodne Novine"): "Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja. Izbor kandidata kojima će se popuniti slobodna radna mjesta putem javnog natječaja ili internog oglasa obavlja se na temelju njihovih stručnih sposobnosti, vještina, stečenog radnog iskustva u struci, rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu te rezultata pokazanih na testiranju.

Postupak prijama u državnu službu obustavit će se u slučaju kada se u roku odreðenom natječajem nije prijavio dovoljan broj kandidata ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u državnu službu ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenim testiranjima. Postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa ureðuje uredbom Vlada." Jednako tako, u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne Novine", 87/08) i radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se sklapanjem ugovora o radu na temeljnu prethodno provedenog natječaja.
Bilo kako bilo, u svakom pojedinom slučaju poslodavac mora jasno odrediti a) radno mjesto za koje traži radnika (uvijek je uputno ukratko opisati poslove obuhvaćene navedenim radnim mjestom); b) kvalifikacije potrebne za obavljanje navedenog radnog mjesta (stručna sprema, dodatna stručna znanja odreðenog radnog mjesta); c) sve posebnosti koje zahtijeva radno mjesto čije se popunjavanje traži (tako primjerice - radno iskustvo, položen stručni ispit, poznavanje stranih jezika i sl.).

Preporuke za voðenje razgovora s potencijalnim radnicima
- Razgovor za posao
Prilikom pripreme za razgovor za posao, poslodavac mora pokušati na navedenom razgovoru od radnika dobiti odgovor na što više pitanja nužnih za donošenje odluke o eventualnom zasnivanju radnog odnosa. Pri tome je radnopravni_odnosi_srpanj_09.jpgposebno potrebno voditi računa o tome da poslodavac prilikom sklapanja ugovora o radu ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom (primjerice da li radnik namjerava u skorijoj budućnosti zasnovati obitelj i sl.). Naime, prema Zakonu o radu radnik ne mora odgovoriti na takva nedopuštena pitanja. S druge strane, poslodavac ne samo da može pitati radnika o postojanju eventualnih bolesti ili drugih okolnosti koje ga potencijalno onemogućuju ili bitno ometaju u izvršenju radnih obveza ili koje ugrožavaju život ili zdravlje osoba s kojima radnik dolazi u dodir prilikom izvršavanja svojih radnih obveza, već je radnik, prema odredbama Zakona o radu o postojanju navedenih okolnosti dužan obavijestiti poslodavca.

Jednako tako, poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o ženinoj trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da traži takve podatke, osim ako radnica osobno zahtijeva odreðeno pravo predviðeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica te je o tome potrebno voditi računa kako prilikom zasnivanja radnog odnosa, tako i tijekom radnog odnosa. Naime, poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njene trudnoće, otkazati joj ugovor o radu ili je, osim pod uvjetima propisanim Zakonom o radu, premjestiti na druge poslove.
Ono što je za poslodavca najvažnije, i što mu jest dopušteno, a o čemu će ponajviše i ovisiti njegova odluka o zapošljavanju pojedinog radnika, jest postavljanje pitanja i dobivanje informacija o prijašnjim zaposlenjima toga radnika, rezultatima rada, pa čak i načinu prestanka ranije zaključenih ugovora o radu.

VERLAG DASHÖFER, d.o.o.srpanj-kolovoz 2009.

ADSense_04