ADSense_02


Prekovremeni rad


Petak, 08 Siječanj 2010

*Poslodavac može koristiti institut prekovremenog rada, ali samo kao iznimka *Za prekovremeni rad radnik ima pravo na povećanu plaću*

Poslodavac ima pravo zahtijevati od radnika da radi prekovremeno u izvanrednim situacijama i okolnostima koje nije mogao unaprijed predvidjeti. Zakon o radu kao takve izvanredne okolnosti predviða slučaj više sile, slučaj izvanrednog povećanja opsega rada te druge slične slučajeve prijeke potrebe. Dakle, pravo je poslodavca poslužiti se zakonskom mogućnošću korištenja instituta prekovremenog rada radnika, ali samo kao iznimka, nipošto kao pravilo, te uz strogo ...

poštivanje svih zakonskih odredbi s tim u vezi.

Najviše do deset sati tjedno
Prekovremeni rad pojedinog radnika može trajati najviše do deset (10) sati tjedno. Ukoliko bi prekovremeni rad pojedinog radnika trajao duže od četiri tjedna neprekidno ili pak više od dvanaest tjedana tijekom kalendarske godine, odnosno, ukoliko bi prekovremeni rad svih radnika odreðenog poslodavca prelazio 10% (deset posto) ukupnog radnog vremena u odreðenom mjesecu, o prekovremenom radu poslodavac mora obavijestiti inspektora rada koji je ovlašten zabraniti isti u slučaju kada on štetno utječe na zdravlje i radnu sposobnost radnika (a što se procjenjuje na temelju nalaza i mišljenja ovlaštenog liječnika) kao i u slučaju da se njegovim prekomjernim korištenjem onemogućuje zapošljavanje nezaposlenih osoba.
Osim što Zakon o radu propisuje slučajeve u kojima poslodavac može zahtijevati prekovremeni rad te izrijekom vremenski ograničava njegovo moguće trajanje, jednako tako predviða i ograničenja kod primjene ovog instituta na odreðene osobe, odnosno, kategorije radnika. Tako je Zakonom o radu izrijekom zabranjen prekovremeni rad malodobnih radnika dok trudnica, majka s djetetom do tri godine starosti i samohrani roditelj s djetetom do šest godina starosti mogu raditi prekovremeno samo ukoliko daju pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

 Povrede obveza poslodavaca
Povrede svih gore navedenih ograničenja i obveza poslodavca utvrðene su Zakonom o radu kao najteži prekršaj poslodavca te će takav prekovremeni rad temeljem odluke inspektora rada biti zabranjen. Dakle, ukoliko poslodavac (I) od radnika zahtijeva da radi prekovremeno veći broj sati od zakonom odreðenog najdužeg trajanja; (II) ne obavijesti inspektora rada o prekovremenom radu o kojem ga je dužan obavijestiti; (III) ne pribavi u roku nalaz i mišljenje liječnika o utjecaju poslova prekovremenog rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika; (IV) ne postupi po rješenju inspektora rada kojim se zabranjuje prekovremeni rad; (V) malodobnom radniku, trudnici, majci s djetetom do tri godine starosti ili samohranom roditelju s djetetom do šest godina starosti naredi prekovremeni rad, kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna (pravne osobe) te u iznosu od 7.000,00 do 10.000,00 kuna (fizičke osobe-obrtnici i odgovorne osobe pravne osobe).
Za prekovremeni rad radnik ima pravo na povećanu plaću s tim da Zakon o radu ne odreðuje iznos takvog povećanja već upućuje da se isto pitanje uredi kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. U praksi je, meðutim uobičajeno da se prekovremeni rad radnika plaća 50 % više u odnosu na redovni rad.
Iz konačnog prijedloga novog Zakona o radu proizlaze, meðutim, značajne promjene u pogledu reguliranja instituta prekovremenog rada, osobito njegova trajanja. Tako će, prema svemu sudeći, poslodavci po donošenju novog Zakona o radu moći zahtijevati prekovremeni rad pojedinog radnika najviše do osam sati tjedno odnosno najviše do trideset dva (32) sata mjesečno/stotinuosamdeset (180) sati godišnje.

VERLAG DASHÖFER, d.o.o.  listopad 2009.

ADSense_04