ADSense_02


Uvjetovani otkazi ugovora o radu


Petak, 19 Ožujak 2010

*Odluku o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu poslodavac donosi u slučaju kada radnik zbog odreðenih trajnih osobina i sposobnosti nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze*

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Osnovna razlika izmeðu ove vrste otkaza i otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika jest u tome što kod ove vrste otkaza ne postoji krivnja radnika, odnosno, radnik na promjene u svezi sa svojim sposobnostima i osobinama koje ga onemogućuju u daljnjem nastavljanju obavljanja poslova radnog mjesta nije svojom voljom utjecao, odnosno, mogao utjecati ili barem to nije bio ...

ključni razlog nastanka onesposobljenja u pogledu sposobnosti i osobina. Ipak, treba reći kako poslodavac i u slučaju kada razlozi za stanje osobina i sposobnosti leže na radniku i njegovom ponašanju, može, s obzirom na načelo povoljnosti, odnosno u korist radnika, odlučiti radniku otkazati s osnova ovog razloga za otkaz ugovora o radu, a ne zbog radnikova skrivljena ponašanja. 
Valja naglasiti kako privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz. Meðutim, u slučaju da je bolest takva da uzrokuje trajnu promjenu radnikovih osobina i sposobnosti zbog kojih on nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa tada razlog za otkazivanje nije privremena nenazočnost na radu, već promjena osobina i sposobnosti pa poslodavac ima opravdani razlog za donošenje odluke o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Iznimno je važno razgraničiti bolest i ozljedu neprofesionalnog uzroka od profesionalne bolesti i ozljede na radu, obzirom za trajanja privremene nesposobnosti za rad uzrokovane profesionalnom bolešću ili ozljedom na radu poslodavac radniku ne može otkazati ugovor o radu.

Kod osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac koji zapošljava 20 ili više radnika dužan je poštivati odredbe Zakona o radu prethodno opisane u poglavlju u kojem autor obraðuje poslovno uvjetovani otkaz i koje se odnose na obvezu Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu pokušaja zapošljavanja radnika na drugom radnom mjestu, edukacije odnosno osposobljavanja radnika te uzimanja u obzir socijalnih kriterija kod izbora radnika kojemu će se ugovor o radu otkazati. Ovo ne znači da će socijalni kriteriji (trajanje radnog odnosa, starost i obveze uzdržavanja koje terete radnika) kod ovog otkaza dovesti do nastavljanja rada po istom ugovoru o radu, što je i nezamislivo jer radnik objektivno zbog osobina i sposobnosti konkretan posao više ne može izvršavati, već znači da ukoliko postoji više usporedivih radnika kojima se treba otkazati, tada u održanju radnog odnosa radom na drugim poslovima ili dodatnom edukacijom ili osposobljavanjem prednost treba dati onim radnicima kod kojih su se ispunili socijalni kriteriji.

Redoviti otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Već iz samog naziva ovog podoblika redovitog otkaza ugovora o radu razvidno je kako je riječ o otkazu čiji se uzrok, odnosno, razlozi za isti nalaze na strani radnika. Takvi su razlozi u praksi vrlo različiti i brojni te ih često nije jednostavno razgraničiti u odnosu na razloge za izvanredni otkaz ugovora o radu. Osnovni kriterij razlikovanja trebao bi ipak biti intenzitet povrede obveze iz radnog odnosa, obzirom je izvanredni otkaz ugovora o radu moguć i dopušten samo u slučaju osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć. Primjera radi, kao jedan od razloga za redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika utvrðeno je vrijeðanje, omalovažavanje i fizički napad radnika na njegove suradnike. Navedeno postupanje moglo bi jednako tako biti ocijenjeno opravdanim razlogom za donošenje odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu, jasno, ovisno o intenzitetu i težini povrede obveze iz radnog odnosa te pod uvjetom da zbog iste nastavak radnog odnosa radnika kod poslodavca nije moguć.


VERLAG DASHÖFER,   prosinac-siječanj 2009./10.
www.dashofer.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ADSense_04