ADSense_02


Pojam radnika i poslodavca prema novom Zakonu o radu


Srijeda, 02 Lipanj 2010

*Definicija radnika je u novom Zakonu o radu ostala istovjetna definiciji iz starog Zakona o radu*

Definicija radnika je u novom Zakonu o radu ostala istovjetna definiciji iz starog Zakona o radu, izuzev činjenice da se u novom Zakonu o radu pojašnjava kako se termin „radnik-ca“ odnosi i na druge slične ili istovjetne termine („zaposlenik-ca“, „uposlenik-ca“, „djelatnik-ca“, „namještenik-ca“, „službenik-ca“ ili drugi radnik-ca), te da se, a kako je vidljivo iz priloženog, predmetni termin odnosi na radnike muškog i ženskog roda, iako se u daljnjem tekstu zakona koristi samo pojam „radnik“.

U definiciju poslodavca iz starog Zakona o radu (fizička ili pravna osoba za koju radnik u radnom odnosu obavlja odreðene poslove), dodana je odredba kako je riječ o osobi koja zapošljava radnika. Nadalje, novim je Zakonom o radu propisano kako fizička osoba koja je kao član uprave, izvršni direktor ili u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati odreðene poslove za poslodavca, te da se na takvu osobu ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o prestanku ugovora o radu.

Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca
Novim je Zakonom o radu propisana obveza poslodavca da vodi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni, koja evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i o radnom vremenu. Predmetne će podatke (evidenciju), čiji će sadržaj i način voðenja pravilnikom propisati ministar nadležan za poslove rada, poslodavac biti dužan dostaviti inspektoru rada na njegov zahtjev. Nepostojanje evidencije o radnicima i radnom vremenu, njezino nepravilno voðenje i njezino nedostavljanje inspektoru rada na njegov zahtjev, predstavlja jedan od najtežih prekršaja poslodavaca za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.

Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
Novi Zakon o radu, u odnosu na odredbe starog zakona, propisuje kako je poslodavac pored obveze da osigura radniku uvjete za rad na siguran način, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima, obvezan osigurati radniku uvjete za rad na način koji ne ugrožava zdravlje radnika.
U odjeljak temeljnih prava i obveza iz radnog odnosa, sada su uvrštene i odredbe o zabrani diskriminacije koje su u starom Zakonu o radu bile definirane zasebnim člankom, a kojima se sada općenito zabranjuje izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, sukladno posebnim zakonima (Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08), Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine br. 85/08), s tim da se novim Zakonom o radu ujedno propisuje obveza poslodavca da zaštiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadreðenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s posebnim zakonima.
Odredbe o izuzecima od zabrane diskriminacije, uznemiravanju i spolnom uznemiravanju, te naknadi štete zbog diskriminacije i teretu dokazivanja u slučaju spora, koje su bile propisane starim Zakonom o radu, ne postoje u novom Zakonu o radu.

Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom
Novim se Zakonom o radu propisuje kako su u radnom odnosu poslodavac i radnik dužni pridržavati se odredbi Zakona o radu i drugih zakona, meðunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrðeni u skladu s Ustavom i objavljeni, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu, s time da se za razliku od starog Zakona o radu ovdje traži ispunjenje još jedne dodatne pretpostavke, a to je da je takav meðunarodni ugovor na snazi. Ujedno, starim se Zakonom o radu upućivalo na odredbe „pravilnika u svezi s radnim odnosom“, dok se novim Zakonom o radu sada upućuje samo na „pravilnike o radu“ (terminološka izmjena zakonske odredbe).
Odredbe starog Zakona o radu koje su govorile o zaštiti na radu, novim se Zakonom o radu detaljnije ureðuju, te se one sada odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Naime, sadržajno se radi o istim odredbama, samo se razlikuju termini koji se koriste.


VERLAG DASHÖFER,   ožujak  2010.
www.dashofer.hr

 

ADSense_04