ADSense_02


Zatvaranje obrta


Četvrtak, 16 Prosinac 2010

*U slučaju likvidacije obrta neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću iskazuju se kao poslovni izdaci u knjizi primitaka i izdataka – Obrascu KPI*

Na naš upit koji se odnosi na status obrtnika u slučaju zatvaranja obrta odnosno kako obrtnik može prestati s radom i kakva je procedura zatvaranja obrta, gdje se i na koji način to obavlja, što se dogaða s obvezama obrtnika prema dobavljačima, državi i drugima, te može li se obrtnik u slučaju kad više ne radi jer nema daljnje uvjete za rad, zaposliti u trgovačkom društvu i pod kojim uvjetima dobili smo sljedeći odgovor od Središnjeg ureda porezne uprave: Prema članku 19. stavku 1. Zakona o porezu ...

na dohodak (Narodne novine broj 177/04 i 73/08) dohodak od samostalne djelatnosti je razlika izmeðu poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju.
člankom 20. stavcima 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da u poslovne primitke ulaze i primici ostvareni od prodaje i izuzimanja stvari i prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ili su se trebala voditi u popisu dugotrajne imovine, kao i primici ostvareni od otuðenja ili likvidacije djelatnosti. Ako stjecatelj cijele djelatnosti nastavlja poduzetničku djelatnost, primici od otuðenja se ne oporezuju ukoliko je osigurano kasnije oporezivanje skrivenih pričuva. Poslovnim primicima smatraju se i izuzimanja osim izuzimanja financijske imovine.
 
članak 21. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak propisuje da u poslovne izdatke ulaze i knjigovodstvene vrijednosti pojedinačno ili ukupno prodanih ili izuzetih dobara dugotrajne imovine koja su se vodila ili trebala voditi u popisu dugotrajne imovine. Poslovnim izdacima smatraju se i troškovi otuðenja i likvidacije.

člankom 31. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispr. i 146/09) propisano je da u slučaju likvidacije obrta, slobodnog zanimanja i druge samostalne djelatnosti ili djelatnosti koja se oporezuje kao obrtnička, porezni obveznik ima obvezu u poreznom razdoblju u kojem je izvršena likvidacija u knjizi primitaka i izdataka iskazati kao primitke i izdatke sljedeće:

1. poslovne primitke:
1.1. usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine,
1.2. usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog,
1.3. nenaplaćene tražbine od kupaca;
2. poslovne izdatke:
2.1. knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine prema popisu te imovine u trenutku likvidacije,
2.2. neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću,
2.3. druge izdatke u svezi s likvidacijom.
 
Slijedom navedenog, razvidno je da se u slučaju likvidacije obrta neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću iskazuju kao poslovni izdaci u knjizi primitaka i izdataka – Obrascu KPI.

člankom 8. stavkom 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da ako se porezni obveznik iz osobnih razloga odrekne potraživanja po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznom razdoblju u kojemu se odrekao potraživanja ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos potraživanja utvrðuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od potraživanja. Po osnovi potraživanja koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka, zbog stečaja ili likvidacije dužnika, ne utvrðuje se primitak. Ako se porezni obveznik odrekne potraživanja za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti, usluga i drugog), u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne), smatra se da je primitak ostvaren u trenutku kada je donio odluku o odricanju, pa isplatitelji primitka imaju obvezu, ovisno o izvorima toga primitka, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan Zakonom o porezu na dohodak i tim Pravilnikom.
Sukladno ovim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, poslovni se primici ne utvrðuju po osnovi potraživanja što su se pokazala nenaplativima nakon provedena sudskog postupka, zbog stečaja ili likvidacije dužnika.

člankom 24. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine, koja su unesena u popis dugotrajne imovine, otpisuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06). Ako se dobro dugotrajne imovine zbog uništenja više ne može koristiti ili ako se proda, izuzme ili na drugi način otuði, tada se njegova knjigovodstvena vrijednost otpisuje u cijelosti.
Trošak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi način otuðenu ili uništenu dugotrajnu imovinu priznaje se u porezni rashod do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u upotrebi sukladno članku 12. stavku 9. Zakona o porezu na dobit.
Ako se tržišna cijena dobara, koja nisu nova, već rabljena, ne može ili ne može pouzdano utvrditi, a njima se ne trguje ili se trguje rijetko, u procjeni se vrijednosti polazi od tržišne cijene za nova dobra, pri tome se uzima u obzir potrošenost izuzetog ili uloženog dobra sukladno članku 28. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak.

Prema članku 30. stavku 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09) fizička osoba gubi svojstvo poduzetnika trajnom odjavom djelatnosti i brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Prije odjave djelatnosti poduzetnik - fizička osoba mora obračunati porez na dodanu vrijednost na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem u nepoduzetničke svrhe, a za koja je mogao koristiti  odbitak pretporeza ili ih je prije početka primjene toga Zakona, nabavio za poduzetničku djelatnost bez poreza na promet ili uz povlaštenu stopu poreza te izmiriti sve druge porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti.

Ispostava Porezne uprave nadležna prema prebivalištu poreznog obveznika potvrðuje da su izmirene porezne obveze iz članka 30. stavaka 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak. Bez takve potvrde ne može se izvršiti brisanje iz nadležnog registra, a sukladno članku 30. stavku 11. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Poreznim propisima nije propisan uvjet, odnosno ograničenje za poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti u smislu da isti ne može istovremeno ostvarivati primitke i po nekoj drugoj osnovi, primjerice po osnovi primitka od nesamostalnog rada kod drugog poslodavca, te Vas upućujemo da se u svezi istog obratite i nadležnom ministarstvu odnosno Ministarstvu  gospodarstva, rada i poduzetništva. Nadalje, prestanak obrta propisan je odredbama Zakona o obrtu (Narodne novine broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01-ispr., 49/03-proč.tekst, 68/07 i 79/07-ispr.) za čije tumačenje Ministarstvo financija, Porezna uprava nije nadležna te Vas i po tome pitanju upućujemo na nadležno ministarstvo.

Poduzetnik,  lipanj 2010.

ADSense_04