ADSense_02


Zamjena radne knjižice - elektronički zapis podataka


Četvrtak, 18 Srpanj 2013

*Od 01.07.2013. g. prestala je važiti radna knjižica i poslodavac ju je obavezan vratiti radniku do 01.10.2013. g. *Korisnici mogu elektroničkim preko putem servisa usluge ERPS zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO
 
dobro_je_znati_mala.jpg
člankom 299. Zakona o radu (NN, broj 149/09., 61/11. i 73/13. – dalje ZR) propisano je da s danom pristupanja Hrvatske u Europsku uniju prestaju važiti odredbe članka 291. ZR-a koji normativno ureðuju radnu knjižicu i postupanje poslodavca s radnom knjižicom. Prema odredbi članka 299. stavka 2. ZR-a poslodavac je obvezan najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji vratiti radniku radnu knjižicu.

Kako vratiti radnu knjižicu?
 
Prije povrata radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike radne knjižice, uz pečat i potpis ovlaštene osobe. Poslodavac prije povrata radne knjižice ne zaključuje radnu knjižicu s danom 30. lipnja 2013. budući da radni odnos radnika s navedenim danom ne prestaje i ne prikazuje trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike potrebno precrtati. U rubrici predviðenoj za upisivanje bilješki (stranica 34. - 36. radne knjižice) poslodavac se treba pozvati na zakonsku osnovu na temelju koje su precrtane nepopunjene rubrike u radnoj knjižici („Nepopunjene rubrike precrtane temeljem članka 299. stavka 3. ZR“ – datum, potpis i pečat ovlaštene osobe poslodavca). Nakon toga radne knjižice poslodavac treba vratiti radnicima u roku od tri mjeseca, tj. najkasnije do 30. rujna 2013. Ako poslodavac iz bilo kojeg razloga nekom radniku ne može vratiti njegovu radnu knjižicu, dužan ju je dostaviti nadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: Zavod), prema mjestu prebivališta radnika (područne službe - područni uredi Zavoda) u skladu s odredbom članka 299. ZR-a. Takoðer, prema navedenoj odredbi ZR-a, za radnike s nepoznatom adresom prebivališta poslodavac je dužan radnu knjižicu dostaviti središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda (Središnja služba Zagreb). 
Obvezu vraćanja radne knjižice osobi do najkasnije 30. rujna 2013. imaju i poslodavci koji su primili osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, prema odredbi članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, broj 57/12. i 120/12.). Radna knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan člankom 299. ZR-a je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze. Od 1. srpnja 2013. g. podatke relevantne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i nekih drugih prava osigurat će Zavod u obliku elektroničkog zapisa.
 

Vraćanje radne knjižice radniku
Prema Zakonu o radu (ZOR) od 01.07.2013. g. prestala je važiti radna knjižica i poslodavac ju je obavezan vratiti radniku do 01.10.2013. g. Prije vraćanja radne knjižice potrebno ju je ispuniti na način da se precrtaju sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, a u rubrici «Bilješke» je potrebno upisati: «Prema Zakonu o radu članak 299. stavak 3. u radnoj knjižici su, prije vraćanja radniku, precrtane sve nepopunjene rubrike». Ovu bilješku ovjerite potpisom i pečatom. Savjet: Neka radnik svojim potpisom potvrdi preuzimanje radne knjižice.
 
 
Što je «Elektronički zapis»?
«Elektronički zapis» je skup podataka pohranjen u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sadržaj «Elektroničkog zapisa» propisan je Pravilnikom o elektroničkom zapisu podatka iz područja radnih odnosa koji je objavljen u NN broj 79/2013. od 27.06.2013. g.
 
 
 Uvid u «Elektronički zapis»
Od 01.07. 2013. g. korisnici mogu elektroničkim putem preko servisa usluge ERPS (Elektronički Radno Pravni Status) zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sve detalje možete vidjeti na web stranicama Zavoda (www.mirovinsko.hr ).
 
 
 Marizela Mikulec, srpanj 2013.
 


 
 

ADSense_04